ഉത്സവബത്ത വേണം; തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ പ്ല കാർഡുമായി തെരുവിൽ

ഉത്സവബത്ത വേണം; തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ പ്ല കാർഡുമായി തെരുവിൽ
Sep 22, 2021 03:49 PM | By Truevision Admin

കുറ്റ്യാടി: ഉത്സവബത്ത അനുവദിക്കണമെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളുമായി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ പ്ല കാർഡുമായി തെരുവിലിറങ്ങി.

എൻ.ആർ ഇ .ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ എഐടിയുസി ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞിരാട്ട് തറയിൽ നട ത്തിയ ധർണ യൂണിയൻ ജില്ലാ സെകട്ടറി പി സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

എ കെ സുലോചന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എൽ ബി രാജീവൻ എ കെ നാണു എൽ ബി സുനിൽകുമാർ പ്രസംഗിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഫെസ്റ്റി വെൽ അലവൻസ് നൽകുക , സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ക്ഷേമനിധി അടിയിന്തിരമായി നടപ്പിലാക്കുക, കൂലി 600 രൂപയായി ഉയർത്തുക, തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇഎസ്ഐ, ഇ പി എഫ് ഏർപെടുത്തുക എന്നീ ആവിശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി.

Must be festive; Employment Guarantee Workers on the street with a Pla card

Next TV

Related Stories
Top Stories


GCC News